Jesteśmy dla

 CIEBIE

RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych jest N.Z.O.O.Z Prywatna Opieka Stomatologiczna S.C. z siedzibą w Oświęcimiu, pl. Kościuszki 5, 32-600 OświęcimCEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA


Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie:
• w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności, obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane oraz w celu kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług/na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b, c i f RODO,
• dla celów podatkowych i rachunkowych w związku z przepisami prawa/na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO.UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH


Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie:
• podmiotom przetwarzający z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał umowę powierzenia,
• organom państwowym, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.UDOSTĘPNIANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH


Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Państwa dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
• nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa,
• dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa.UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora Danych), ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których Administrator Danych nie będzie potrzebował w celu kontroli przez organy publiczne), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust 1 pkt a RODO i art. 9 ust 2 pkt b RODO), prawo do bycia zapomnianym (jeśli przepis prawa na to pozwala).PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI


Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄKOWE?


Podanie danych osobowych wynikających z art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest niezbędne w celu świadczenia usług. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług medycznych. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI


Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.